Legislatie

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 253/2018 pentru aprobarea REGULAMENTULUI de organizare, functionare si autorizare a serviciilor de ingrijiri paliative 

 

CERINTE PRIVIND PREGATIREA IN INGRIJIRI PALIATIVE A PERSONALULUI MEDICAL, in vederea acreditarii spitalelor de catre ANMCS 2017-2018

Ingrijirea paliativa noua specializare pentru asistentii medicali: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali. 

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

REGLEMENTAREA FUNCTIONARII SERVICIILOR DE INGRIJIRI PALIATIVE IN ROMANIA (Autorizare, Acreditare, Evaluare)

ORDIN   Nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

MEDICATIE

LEGE Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

HOTĂRÂRE Nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

FINANTARE SERVICII

Norme CoCa 2012 Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara

OUG nr.115/2004, privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu reglementarile ulterioare din perioada 2004-2008,

Ordonanta 17/2008. privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, a sporului pentru activitate in mediu deosebit de periculos, intre altele si pentru personalul care lucreaza in unitati de ingrijiri paliative:

Legea nr.34/1998 privind acordarea de subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare

DREPTURILE PACIENTULUI, PERSOANELOR CU HANDICAP & SERVICII SOCIALE

Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului

Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare

HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap modificată și completată prin HG nr.89/2010

HG nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013

Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap

Ordinul nr. 369/2009 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu handicap

OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare

EDUCATIE

O.M. nr.916/23.12.1999, OM nr 480/2005 Obtinerea supraspecializarii/competenta/atestat/in ingrijirea paliativa

OMECT nr. 2713 / 29.11.2007 Includerea in curricula de pregatire a asistentilor medicali generalisti a unui modul obligatoriu de ingrijiri paliative (1 semestru)

ONG

OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

Linkuri legislatie sanatate

Legislatie medicala la zi (eMedic)